Členská schůze 2021

15.04.2021

Dne 15. dubna letošního roku proběhla v Mořicích náhradní členská schůze našeho družstva. (...)

Členská schůze projednala zprávu o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2020 a podnikatelský záměr pro rok 2021; dále projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2020, včetně rozdělení zisku. Schválila změnu stanov družstva, kdy se počet členů představenstva navýšil z 3 na 5.

Členská schůze rovněž provedla volbu členů orgánů družstva.

Členy představenstva byli zvoleni: MVDr. Alois Coufalík, Ing. Josef Novotný, Ing. Marek Novotný, Ing. Roman Palát  a Mgr. Dominik Vlč. Na navazujícím jednání představenstva byl do funkce předsedy zvolen Mgr. Dominik Vlč a do funkce místopředsedy Ing. Roman Palát.

Členy kontrolní komise byli zvoleni: Mgr. Pavel Dostál, pan Mojmír Grepl a pan Oldřich Přecechtěl. Na navazujícím jednání byl předsedou kontrolní komise zvolen pan Oldřich Přecechtěl a místopředsedou Mgr. Pavel Dostál.

Řídící pozice v rámci jednotlivých úseků zastávají i nadále dosavadní vedoucí pracovníci:

  • Živočišná výroba: Ing. Roman Palát
  • Technické služby: Milan Ošťádal
  • Ekonomický úsek: Ing. Kateřina Mitanová
  • Změna nastává na úseku rostlinné výroby, kde byl řízením pověřen Ing. Ladislav Zgoda.